Skip to content

חברות

דמי חבר לשנת תשפ"ג

דמי חבר שנתיים הם עיקר המימון של בית הכנסת וחשובים מאד כדי לאפשר לספק את צרכי הציבור שלנו.

דמי חבר לשנת תשפ"ג יישארו ללא שינוי:

  • משפחה: 1,500 ש"ח
  • יחיד: 750 ש"ח
  • חברים חדשים: 1350 ש"ח (הנחה של 10% לשנה הראשונה)
  • חברות שותפות: 600 ש"ח (מיועדת רק לאנשים שהם חברים מלאים בבית כנסת אחר בשכונה)

אנו מבקשים כי כל מי שטרם השלים את תשלומי קרן הבניה, שיעשו כך. אם את/ה עדיין לא חבר קרן הבניה אנחנו מעודדים מאוד להירשם עכשיו ולהתחיל תרומות לקראת קרן הבניה. דמי קרן הבניה הם 7,000 ₪ .כספי קרן הבניה חיוניים עבור הוצאות ההון שלנו (שיפורים בבנין וכד', להבדיל מההוצאות עבור פעיליות). זוהי מחויבות חד פעמית של כל משפחה בקהילה שלנו, ועשויים כמובן להתבצע בתשלומים, שיתפרשו על פני כמה שנים. תשלום של קרן הבניין מזכה אתכם בעדיפות על בחירת מקומות לימים הנוראים, הנחות על השימוש של אולם סלזני וזכויות אחרות, כולל זכות הצבעה בבחירות לייעד ביה"כ.

לחץ כדי לשלם דמי חבר הוועדה ל- BMTL לשנת 5783

 

 

יש כמה בתי כנסיות שמשרתים את שכונת שיינפלד ויש אנשים שהם חברים בבית כנסת אחת למרות שהם גם מתפללים או משתתפים בפעילויות בבתי כנסת אחרים. כדי לאפשר לאנשים שהם חברים בבית כנסת אחר וגם משתמשים בשירותינו לתמוך בנו, קיים חברות עמיתי. תשלום של חברות עמיתי מזכה את משפחתכם להנחות על דמי שימוש באולם סלסני ובהטבות נוספות. דמי חברות עמיתי לשנת תשפ"ג הםה – ₪600 למשפחה. נא שימו לב שחברות עמיתי מיועדת לאלו שכבר חברים שלמים בבית כנסת אחר.

אם ברצונכם להצטרף כחבר בבית כנסת אך אינכם יכולים לשלם את כל דמי החברות, נא לפנות יהודה ארונסון : 054-531-7988 לסדר את העניינים בפרטיות מוחלטת.

 

Print Friendly, PDF & Email