Skip to content

Mazal Tov מזל טוב

Mazal Tov to Yaron and Tzippy Lebovitz on the birth of a grandson. Mazal tov to the parents, Akiva and Yehudit Lebovitz.
מזל טוב לירון וציפי ליבוביץ לרגל הולדת הנכד. מזל טוב להורים, עקיבא ויהודית ליבוביץ.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply